انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز
انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز

ایام هفته

ساعت

   8   الی   10

   10  الی  12

  13  الی  15

  15  الی  17

  17  الی  19

 

شنبه

پول وارز- پیرایه

پول وارز- پیرایه

مالیه عمومی - پیرایه

پول وارز- پیرایه

پول وارز- پیرایه

 ریاضی -   ***

 ریاضی -   ***

سیستم ها- هاشمیان

سیستم ها- هاشمیان

حسابرسی 2- میرزایی

 مالی1-    ***

مالی2-  خانم میر

مالی2-  خانم میر

مالی2-  خانم میر

   -----------

       میانه 1 -             خادمی

       میانه 1 -             خادمی

   -----------

    ----------

   -----------

پژوهش1- محسنی

پژوهش1- محسنی

پژوهش2- محسنی

    ----------

   -----------

 صنعتی 3- کیانی

صنعتی 3- کیانی

   -----------

    ----------

   -----------

روش تحقیق- فروتن

روش تحقیق- فروتن

   -----------

    ----------

   -----------

   --------------

    -------------

   -----------

    ----------

   -----------

   --------------

    -------------

   -----------

 

 

یکشنبه

پژوهش 1- طوبایی

پژوهش 2- طوبایی

پژوهش 1- طوبایی

پژوهش 2- طوبایی

حسابرسی2- میرزایی

کاربرد- حاج نائب

کاربرد- حاج نائب

کاربرد- حاج نائب

کاربرد- حاج نائب

 

   آمار -   ***

   آمار -   ***

     --------

    میانه 2 -        فیروزیان نژاد

   -----------

     -------------

  ریاضی - ***

  ریاضی - ***

   ----------

   -----------

   ------------

   -----------

  مالی 2 - ***

   ----------

   -----------

   ------------

   -----------

  دولتی - مطلبی

  دولتی - مطلبی

   -----------

   ------------

   -----------

پیشرفته1- محمودی

پیشرفته1- محمودی

   -----------

   ------------

   -----------

   -----------

   -----------

   -----------

   ------------

   -----------

   -----------

   -----------

 

 

دوشنبه

پژوهش 1- طوبایی

پژوهش 1- طوبایی

 مالی2-  خانم میر

توسعه - موسویان

توسعه - موسویان

کاربرد- حاج نائب

کاربرد- حاج نائب

کاربرد- اسماعیلی

کاربرد- اسماعیلی

پول وارز- حجی مانی

     میانه 1       خانم حسن پور

 مالی2- صالحی

  مالی2- صالحی

   -----------

  ریاضی - ***

  ریاضی - ***

 سیستم ها- هاشمیان

 سیستم ها- هاشمیان

صنعتی3- مظاهری

اصول1- مظاهری

مالی1- مظاهری

صنعتی3- مظاهری

     میانه 1       خانم حسن پور

   -----------

   آمار -   ***

   آمار -   ***

   ------------

پیشرفته2- هاشم نژاد

   -----------

پیشرفته1- محمودی

پیشرفته1- محمودی

   ------------

  صنعتی3- ***

   -----------

   ------------

         میانه 2 -       قاطبی

 میانه2- قاطبی

   -----------

   ------------

   -------------

   ------------

   ------------

 

 

سه شنبه

ریاضی - شریفی

پژوهش2- شریفی

ریاضی - شریفی

پژوهش1- شریفی

پژوهش2- شریفی

 سیستمها- قانون

 سیستمها- قانون

 مالی2- رضائیان

حسابرسی 2- آبنار

حسابرسی 2- آبنار

مالی2- رضائیان

   -----------

   بورس-  ***

   بورس-  ***

توسعه - موسویان

کاربرد- اسماعیلی

کاربرد- اسماعیلی

کاربرد- اسماعیلی

کاربرد- اسماعیلی

پیشرفته2- هاشم نژاد

  آمار -   لطیفی

  آمار -   لطیفی

  آمار -   لطیفی

آمار -   لطیفی

   ------------

 پیشرفته1- امامی

 پیشرفته1- امامی

   -------------

پیشرفته1- محمودی

   ------------

   ------------

   ------------

   -------------

 دولتی – الهی فر

 دولتی – الهی فر

   ------------

   ------------

   -------------

   ------------

   ------------

   ------------

   ------------

   -------------

   ------------

   ------------

 

 

 

چهارشنبه

توسعه - بهمن یار

توسعه - بهمن یار

بین الملل - بهمن یار

بین الملل - بهمن یار

بین الملل - بهمن یار

سیستمها- قانون

سیستمها- قانون

   -------------

       میانه 1      خانم حسن پور

مدیریت تولید- چناری

مدیریت تولید- چناری

مدیریت تولید- چناری

مدیریت تولید- چناری

   ------------

   بورس- ***

   ------------

بورس- رضائیان

زبان تخصصی- ایوبی

زبان تخصصی- ایوبی

   ------------

    ------------

   -------------

 دولتی – شریفی

 دولتی – شریفی

   ------------

   ------------

   -------------

پول وارز- حجی مانی

پول وارز- حجی مانی

   ------------

   ------------

   -------------

مباحث جاری- ***

مباحث جاری- ***

   ------------

   ------------

         میانه 2 -       قاطبی

       

  میانه2- قاطبی

   ------------

   ------------

   -------------

   -------------

   ------------

 

پنج شنبه

مباحث جاری- ***

مباحث جاری- ***

زبان تخصصی-***

زبان تخصصی-***

   ------------

مالیه عمومی- محمدیان

مالیه عمومی- محمدیان

        میانه 2 -       حمزوی

   ------------

صنعتی3 - مقدم

پیشرفته2- مقدم

صنعتی3 - مقدم

          میانه 2 -       حمزوی

          میانه 2 -       حمزوی

توسعه – رحیمی فر

توسعه – رحیمی فر

   ------------

   ------------

   -------------

   -------------

پیشرفته2- مقدم

   ------------

   ------------

   -------------

   -------------

دولتی – شریفی

  دولتی – شریفی

 

جمعه

پژوهش1- محسنی

پژوهش2- محسنی

   ------------

صنعتی1- کیانی

   ------------

     میانه 2 -        فیروزیان نژاد

      میانه 2 -        فیروزیان نژاد

   ------------

روش تحقیق- عطار

روش تحقیق- عطار

روش تحقیق- عطار

روش تحقیق- عطار

   ------------

   -------------

حسابرسی 2- آبنار

حسابرسی 2- آبنار

   ------------

   ------------

 قابل توجه دوستان عزیز:

نام اساتیدی که بصورت *** نوشته شده است هنوز مشخص نشده است.

این پیش نویس برنامه میباشد و احتمال تغییر وجود دارد.

تمامی کلاسها بصورت دو ساعته نوشته شده است که درسهای سه واحده ممکن است نیم ساعت یا یک ساعت زودتر شروع ویا نیم تا یک ساعت دیرتر به اتمام برسد.ارسال توسط aehdaa

اسلایدر